gyors kiszállítás
30.000,- Ft felett szállítási költség nélkül
14 napos visszaküldési jog
10.000 termék raktáron

A MEWA cégcsoport adatvédelmi irányelve

Az alábbi adatvédelmi tájékoztatóval szeretnénk Önt személyes adatainak a MEWA cégcsoport általi kezeléséről tájékoztatni.

1. Személyes adatainak MEWA általi kezelése

A MEWA cégcsoport (a továbbiakban: „MEWA”) leányvállalatai Európa több országában kínálnak textil-szolgáltatásokat partnereik részére. A MEWA cégcsoport tagjai textilrendszerek fejlesztését, gyártását és karbantartását végzik, és textil-szolgáltatásokat nyújtanak ipari, kereskedelmi, kézműipari, viszonteladói és gasztronómiai vállalkozások számára.

A személyes adatok adatkezelője a szerződésben megnevezett MEWA vállalat.

A MEWA-t érintő adatvédelmi kérdései esetén adatvédelmi kapcsolattartónk az alábbi címen készséggel áll az Ön rendelkezésére:

MEWA Textil-Service Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

2092 Budakeszi, Bianka utca 18.

adatvedelem@mewa.hu

2. A MEWA által kezelt adatok kategóriái és forrása

A MEWA ügyfelei cégek szerte Európából. Ezért természetes személyek adatait kizárólag annyiban kezeljük, amennyiben az vállalati ügyfeleinkkel fennálló üzleti kapcsolatokból eredő szerződéses és jogszabályi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges. Személyes adatkezelésnek minősül többek között az adatok gyűjtése, valamint az adatok rögzítése, törlése vagy továbbítása.

Az általunk kezelt adatok többek között a következőket foglalják magukba:

 • üzleti címek és elérhetőségek, mint név, cím, telefonszám, e-mail- cím, ügyfeleink és beszállítóink kapcsolattartóinak beosztása és részlege;
 • ügyfeleink munkavállalóinak neve és ruhamérete, amelyekre a munkaruhák elkészítéséhez van szükségünk;
 • adatok, amelyekre a jogszabályok által előírt számlázási kötelezettség teljesítéséhez van szükségünk, például banki adatok, adószám stb., amennyiben ezen adatok természetes személyhez kapcsolódnak.

Az általunk kezelt személyes adatokat rendszeresen az ügyfelekkel való üzleti kapcsolat keretében és annak során rögzítjük. Részben a MEWA cégcsoporthoz tartozó vállalatoktól is kapunk személyes adatokat, pl. a nemzetközi partnereknek több MEWA- kirendeltség által nyújtott ügyfélszolgálati tevékenysége keretében.

Részben olyan személyes adatokat is kezelünk, amelyeket a mindenkor hatályos adatvédelmi előírásokkal összhangban más módon szereztünk meg:

 • nyilvánosan elérhető forrásokból, pl. kereskedelmi és üzleti nyilvántartásokból, vásárokon, kiállításokon, internetes forrásokból, újságokból, szaknévsorokból stb.;
 • harmadik felektől, amelyek nem kapcsolódnak a MEWA cégcsoporthoz, pl.: azon ügyfelektől, akik megbíztak minket, hogy munkavállalóikat munkaruházattal lássuk el, üzleti / kereskedelmi partnerek, biztosítótársaságok stb.

3. A MEWA általi adatkezelés céljai és jogalapjai

Személyes adatokat kizárólag jogszerű célokból és a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelünk.

3.1 Adatkezelés szerződéses kötelezettségeink teljesítése érdekében

A személyes adatokat ügyfeleinkkel szemben fennálló, szerződéses kötelezettségeink teljesítése érdekében kezelünk, vagy az úgynevezett szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtáshoz, amelyek konkrét megkereséseken alapulnak.

Ezekben az esetekben az adatkezelés jogalapja az ügyfeleinkkel kötött szerződésből következik és a szolgáltatásokból, amelyeket ezekből eredően teljesítenünk kell. Ide sorolandók többek között a személyes adatok kezelése katalógusok megküldése céljából, szolgáltatásainkról szóló információk megküldése, vagy konkrét ajánlatok elkészítése.

3.2 Adatkezelés jogos érdekek érvényesítése céljából (figyelembe véve az Ön érdekeit)

Személyes adatokat abban az esetben is kezelünk, ha ez a MEWA, a MEWA cégcsoporthoz tartozó vállalat vagy ügyfeleink (és adott esetben más harmadik felek) jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ide többek között az alábbi esetek tartoznak:

 • törlőkendők szállítása, valamint munka- és védőruházattal való ellátás;
 • ügyfélszolgálat és panaszkezelés;
 • intézkedések szolgáltatásunk fejlesztésére és ügyfélkapcsolataink erősítésére, pl.: ügyfélfelmérések;
 • a hitelminősítőkkel való együttműködés fizetőképesség ellenőrzése céljából;
 • közvetlen marketing, amennyiben Ön nem ellenezte személyes adatainak ilyen célú kezelését;
 • telephelyeink nyilvánosan hozzáférhető helyiségeinek felügyelete optikai-elektronikai eszközökkel (videó-megfigyelés);
 • személyes adatok továbbítása a MEWA cégcsoporton belüli belső igazgatási célokra.

3.3 Hozzájáruláson alapuló adatkezelés

Személyes adatait egyedi esetekben akkor is kezeljük, ha erre megfelelő hozzájárulást adott nekünk. Részünkre adott hozzájárulását alapvetően bármikor visszavonhatja. Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy a visszavonás időpontjáig az adatkezelés továbbiakban is jogszerű tekintendő marad.

3.4 Adatkezelés jogi kötelezettségek teljesítése érdekében

Bizonyos adatokat jogszabályi kötelezettségeink teljesítése érdekében kell kezelnünk. Ilyen kötelezettségek többek között a társasági jogi, gazdasági, adójogi- vagy társadalombiztosítási jogszabályokból, valamint az európai uniós jogszabályok előírásaiból következhetnek, például a terrorizmus finanszírozásának megelőzésével kapcsolatos előírásokkal összefüggésben. Adott esetekben a MEWA számára az illetékes hatóságok és hivatalok ellenőrzési feladatainak ellátásához kapcsolódó megőrzési, rögzítési, bejelentési és gyűjtési kötelezettségek származhatnak.

3.5 Információ az adatkezelési célok megváltozásáról

Amennyiben személyes adatainak bármilyen más jogszerű célból történő kezelése szükséges, mint amely célból azokat eredetileg rögzítettük, kezeltük, akkor az adatkezelés új céljáról Önt tájékoztatjuk.

4. Az adatok címzettjei

Személyes adatokat a MEWA cégcsoport más vállalatai számára csak abban az esetben és annyiban teszünk hozzáférhetővé, ha ez jogszabályból és szerződésből eredő jogaink és kötelezettségeink érvényesítése érdekében szükséges

Ide sorolandó többek között az ügyfeleinknek szerződés alapján teljesítendő szolgáltatások koordinációja. Tipikus esetei ennek a MEWA értékesítési részlege és a szolgáltató MEWA- vállalat közötti együttműködés vagy nagyobb ügyfelek több MEWA- vállalat általi kiszolgálása.

Egyes szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében külső szolgáltatókkal dolgozunk együtt. Ide értendő többek között, ha textíliákat az Ön specifikációi szerint készíttetünk el, vagy reklámanyagokat küldünk az Ön részére, illetve ha ügyfélfelméréseket végzünk. Amennyiben külső szolgáltatókat is bevonunk, az a mindenkor hatályos adatvédelmi előírások adta korlátokon belül és azok betartása mellett történik.

MEWA cégcsoporton kívüli címzetteknek a fentieken túl csak abban az esetben továbbítunk személyes adatokat, ha ez jogszabályi kötelezettségünk teljesítése végett szükséges. Minden más esetben adatait harmadik felek részére csak abban az esetben továbbítjuk, ha ehhez Ön hozzájárult.

5. Harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek számára történő adattovábbítás

Adatait nem továbbítjuk olyan harmadik országban lévő címzetteknek, ahol az adatvédelem megfelelő szintje nem biztosított (harmadik ország).

6.Adatmentési és adattárolási határidők

Személyes adatokat csak addig kezelünk, amíg azok a szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez szükségesek. Amint ehhez a vonatkozó adatok már nem szükségesek, azok alapvetően törlésre kerülnek.

Egyes jogszabályi rendelkezések betartása érdekében azonban bizonyos adatokat a szerződéses jogviszonyok megszüntetését követően tárolnunk kell. Ide tartoznak különösen a társasági jogi és adózási dokumentációs, bizonyítási és megőrzési kötelezettségek. Ezekben az esetekben jogi kötelezettségünk az adatoknak az ott meghatározott ideig történő tárolása, ill. megőrzése. A hatályos jogszabályok alapján például az irányadó tárolási, ill. megőrzési határidők általában 3-tól –10 évig terjednek, kivételes esetekben akár 30 évig.

7. Adatszolgáltatási kötelezettség

Ahhoz, hogy szolgáltatásainkat ügyfeleink részére teljesíteni tudjuk, kezelnünk kell bizonyos személyes adatokat, illetve jogi kötelezettségünk kezelni azokat. A vonatkozó adatokat (pl. cím, üzleti kapcsolat-felvételi adatok és beosztás) vagy a szerződés megkötésekor kérjük el Öntől, vagy pedig Ön bocsátja a rendelkezésünkre azokat (például a munkaruhát viselő dolgozók adatai).

Ezen adatok hiányában nem tudunk szerződést kötni ügyfeleinkkel.

8. Automatikus döntéshozatal és profilkészítés

Azon döntéseinknél, amelyek Önre nézve joghatással járnak vagy Önt jelentős mértékben érintenek, nem alkalmazunk automatizált döntéshozatali folyamatokat. A GDPR 4. cikk 4. pontja szerinti profilkészítésre nem kerül sor.

9. Az Ön adatvédelemi jogai

A személyes adatok MEWA cégcsoport által történő adatkezelésével összefüggésben az érintett személyeket az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének megfelelően - az adott esetben jogszabály által előírt tagállami korlátokon belül - az alábbi jogok illetik meg:

 • tájékoztatáshoz való jog;
 • helyesbítéshez való jog;
 • törléshez való jog;
 • az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • az adathordozhatósághoz való jog;
 • tiltakozáshoz való jog.

Ön jogosult továbbá személyes adatai kezeléséhez már megadott hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonni.

Az ilyen visszavonás azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelések jogszerűségét.

Ha úgy ítéli meg, hogy a személyes adatok MEWA általi kezelése nem felel meg az adatvédelmi előírásoknak, vagy ha nincs megelégedve az általunk adott tájékoztatással, akkor az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének 77. cikke alapján jogosult arra, hogy az adott MEWA vállalattal szemben az illetékes felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen.

Tájékoztatás a tiltakozás jogával kapcsolatban

1. Egyedi esetekben fennálló tiltakozáshoz való jog

Önnek bármikor jogában áll tiltakozni az Ön saját helyzetével összefüggő okok miatt adatainak meghatározott kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja közérdek, vagy az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez szükséges. A tiltakozás joga vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az az itt említett két eseten alapul. Tiltakozás esetén nem kezeljük tovább személyes adatait, amennyiben nem tudunk felmutatni olyan jogos érdeket, amely az Ön érdekeivel vagy jogaival és szabadságával szemben elsőbbséget élvez, illetve ha az adatkezelés nem jogi igény érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja.


2. Tiltakozás a közvetlen marketing célokból történő adatkezelés ellen

Bizonyos esetekben személyes adatait közvetlen marketing célokra kezeljük. Ide sorolandó többek között, ha különleges vagy kedvezményes ajánlatokról nyújtunk tájékoztatást. Önnek jogában áll személyes adatainak ilyen célú kezelése ellen tiltakozni. Ez a jog vonatkozik a profilkészítésre is, amennyiben az közvetlen marketing célt szolgál. Tiltakozás esetén személyes adatait a továbbiakban ilyen célra már nem kezeljük.
Tiltakozását bármikor formai kötöttség nélkül benyújthatja hozzánk. Ezzel kapcsolatban elegendő egy e-mail- üzenetet küldenie a következő címre: adatvedelem@mewa.hu